ეს არის votes.parliament.ge-ის API ვერსია 1. ბოლო განახლება 2013-08-13.

ყველა მეთოდი აბრუნებს JSON ფორმატის მონაცემებს.

მხოლოდ 2012-2016 წლების პარლამენტის წევრები და პარლამენტში მიღებული კანონები დაბრუნდება API-ის ამ ვესრიაში.

შენიშვნები:

 • სახელები დალაგებულია ანბანის მიხედვით.
 • პარლამენტის კენჭისყრის სისტემა მხოლოდ ქართული ტექსტის ჩანაწერს აკეთებს, ამიტომ თუნდაც იყენებდეთ votes.parliament.ge-ის API-ის ინგლისურ ვერსიას, ყველა ტექსტი იქნება ქართულად.

წევრები

URL: /api/v1/members

ეს მეთოდი სისტემაში ყველა წევრის სიას მიიღებს. ეს მეთოდი გამოსადეგია პარლამენტის წევრის ID-ის მისაღებად, რომელიც საჭიროა ამ API-ში არსებულ სხვა მეთოდებში შესატანად.

დაბრუნების ფორმატი იქნება შემდეგნარი:

[
 {id: 1, name: "პეტრე", start_date: null, end_date: null},
 {id: 2, name: "პავლე", start_date: null, end_date: "2013-11-27"},
 .
 .
 .
]

შენიშვნები:

 • start_date-ი გაბათილდება თუ პარლამენტის წევრმი გამოცხადდა სესიის დაიწყებისთანავე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თარიღი დაფიქსირდება 'yyyy-mm-dd' ფორმატში, რომელიც იმას აღნიშნავს იქნება, თუ როდის გამოცხადდა პარლამენტის წევრი.
 • end_date-ი გაბათილდება თუ პარლამენტის წევრმა დაასრულა სამუშაო სესიის დასრულების დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თარიღი დაფიქსირდება 'yyyy-mm-dd' ფორმატში, რაც იმის აღმნიშვნელი იქნება, რომ პარლამენტის წევრმა დაასრულა სამუშაო დროზე ადრე.

წევრების ხმები

URL: /api/v1/member_votes?member_id=1

ეს მეთოდი მიიღებს კანონების სიას, რომელსაც ხმა მისცეს პარლამენტის წევრებმა.

Query-ის პარამეტრები ამ მეთოდისთვის შემდეგნაირია:

 • member_id (საჭიროა) - პარლამენტის წევრის ID ხმის მიცემის ჩანაწერების მისაღებად
 • with_laws (სურვილისამებრ) - თუ მნიშვნელობა არის 'true', ყველა კანონი, რომელსაც პარლამენტის წევრებმა მისცეს ხმა დაბრუნდება. თუ მნიშვნელობა არის 'false' ან არ არის წარმოდგენილი, მხოლოდ პარლამენტის წევრების მიერ ხმის მიცემის ისტორიის რეზიუმე დაბრუნდება.
 • with_law_vote_summary (სურვილისამებრ) - თუ მნიშვნელობა არის 'true', თითოეული მოსმენის ხმების რეზიუმე იქნება წარმოდგენილი. ეს რეზიუმე შეიცავს მომხრეების, მოწინააღმდეგეების და იმ პარლამენტარების რაოდენობას, რომლებსაც არ მიუციათ ხმები ან არ ესწრებოდნენ მოსმენას.
 • passed_after (სურვილისამებრ) - თარიღი იმ კანონების მისაღებად, რომლებიც მიიღო პარლამენტმა ამ ან ამ თარიღის შემდგომ. თარიღის ფორმატი არის 'yyyy-mm-dd'. თუ თარიღის ფორმატი არასწორია, პარამეტრები უგულვებელყოფილ იქნება.
 • passed_before (სურვილისამებრ) - თარიღი იმ კანონების მისაღებად, რომლებიც მიიღო პარლამენტმა ამ ან ამ თარიღის შემდგომ. თარიღის ფორმატი არის 'yyyy-mm-dd'. თუ თარიღის ფორმატი არასწორია, პარამეტრები უგულვებელყოფილ იქნება.
 • made_public_after (სურვილისამებრ) - თარიღი იმ კანონების მისაღებად, რომლებიც გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი votes.parliament.ge-ზე ამ ან ამ თარიღის შემდგომ. თარიღის ფორმატი არის 'yyyy-mm-dd'. თუ თარიღის ფორმატი არასწორია, პარამეტრები უგულვებელყოფილ იქნება.
 • made_public_before (სურვილისამებრ) - თარიღი იმ კანონების მისაღებად, რომლებიც გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი votes.parliament.ge-ზე ამ ან ამ თარიღის შემდგომ. თარიღის ფორმატი არის 'yyyy-mm-dd'. თუ თარიღის ფორმატი არასწორია, პარამეტრები უგულვებელყოფილ იქნება.

დაბრუნების ფორმატი იქნება შემდეგნაირი:

{
 member:
 {
  internal_id,
  name,
  start_date, 
  end_date,
  vote_summary:
  {
   total_votes,
   yes_votes,
   no_votes,
   abstain_votes,
   absent,
  },
  laws: 
  [
   {
    law_id,
    internal_id,
    title,
    released_to_public_at
    sessions: 
    {
     session_1: 
     {
      date,
      present,
      vote,
      vote_summary: 
      {
       total_yes,
       total_no,
       total_abstain,
       total_absent
      }
     },
     session_2: 
     {
      date,
      present,
      vote,
      vote_summary: 
      {
       total_yes,
       total_no,
       total_abstain,
       total_absent
      }
     },
     session_3: 
     {
      date,
      present,
      vote,
      vote_summary: 
      {
       total_yes,
       total_no,
       total_abstain,
       total_absent
      }
     }
    }
   },
   .
   .
   .
  ]
 }
}

შენიშვნები:

 • კანონები დალაგებულია კლებადი თანმიდევრობით date-ის მიხედვით session_3 JSON მასივში.
 • თუ querystring-ის პარამეტრი with_laws არის 'true', laws მასივი იქნება წარმოდგენილი.
 • თუ querystring-ის პარამეტრი with_law_vote_summary არის 'true', vote_summary JSON-ის მასივი session_x JSON მასივში იქნება წარმოდგენილი.
 • querystring-ის პარამეტრები passed_after და passed_before მიემართება date მნიშვნელობას session_3 JSON მასივში.
 • querystring-ის პარამეტრები made_public_after და made_public_before მიემართება released_to_public_at მნიშვნელობას laws მასივში.
 • start_date-ი member-ში გაბათილდება, თუ პარლამენტის წევრმა გამოცხადდა სესიის დაწყებისთანავე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თარიღი დაფიქსირდება 'yyyy-mm-dd' ფორმატში, რომელიც იმის აღმნიშვნელი იქნება თუ როდის გამოცხადდა პარლამენტის წევრი.
 • start_date-ი member-ში გაბათილდება თუ პარლამენტის წევრმა დაასრულა სამუშაო სესიის დასრულების დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თარიღი დაფიქსირდება 'yyyy-mm-dd' ფორმატში, რაც იმის აღმნიშვნელი იქნება, რომ პარლამენტის წევრმა დაასრულა სამუშაო დროზე ადრე.
 • შესაძლო მნიშვნელობები present-სთვის session_x მასივებში შემდეგნარია:
  • დიახ
  • არა
 • შესაძლო მნიშვნელობები vote-სთვის session_x მასივებში შემდეგნარია:
  • დიახ
  • არა
  • არ მიუცია
  • არ ესწრებოდა
 • შესაძლებელია, კანონი მიღებულ იქნას მხოლოდ პირველი მოსმენის კენჭისყრის შედეგად. ამ შემთხვევაში მხოლოდ session_1 დაბრუნდება sessions მასივში.
 • პარლამენტის კენჭისყრის სისტემა პარლამენტის წევრს არ აძლებს უფლებას, არ მისცეს ხმა, ამიტომ შეუძლებელია გარჩევა ხმის არ მიცემასა და არ ესწრებას შორის.