ვერსიები
შენიშვნა: პარლამენტის კენჭისყრის სისტემა მხოლოდ ქართული ტექსტის ჩანაწერს აკეთებს, ამიტომ თუნდაც იყენებდეთ votes.parliament.ge-ის API-ის ინგლისურ ვერსიას, ყველა ტექსტი იქნება ქართულად.